Adatvédelmi nyilatkozat

Ön, a Felhasználó, a www.bdorecruitment.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) használatával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Adatvédelmi Tájékoztatás rendelkezéseit.

A BDO Magyarország Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft., mint adatkezelő és a Honlap üzemeltetője valamint leányvállalatai (a továbbiakban: „BDO”) célja, hogy ügyfelei és más érdeklődők számára a Honlapon keresztül hasznos információkkal szolgáljon cégcsoportunk, a BDO Magyarország tevékenységével és szolgáltatásaival kapcsolatban.
A BDO a fenti célkitűzésének megvalósítása érdekében a Felhasználók által megadott személyes adatok kezelését végzi az alábbiak szerint:

1. A kezelt adatok köre

A Felhasználó a Honlap használatával hozzájárul az alábbi pontban foglalt személyes adatainak kezeléséhez.

1.1. Tranzakciós adatbázis és online-hírlevelek. A BDO tranzakciós adatbázis szolgáltatással és online hírlevél szolgáltatás nyújtásával kívánja biztosítani, hogy a Felhasználók egyes témákról tájékoztatást kaphassanak. A hírlevelek elérése és a tranzakciós adatbázishoz való hozzáférés kötelező feltétele a Felhasználó e-mail címének, felhasználói nevének, a cége nevének, kapcsolattartójának, valamint telefonszámának megadása.

1.2. Önéletrajzok. A Felhasználónak lehetősége van a Honlapon keresztül az ott meghirdetett állásajánlatokra elektronikus úton benyújtani pályázati anyagát (önéletrajz, motivációs levél stb.) magyar és idegen nyelven és személyes adatait megadni. A Felhasználó az ilyen dokumentumok BDO részére történő megküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a BDO az elküldött dokumentumokban feltüntetett és a Honlapon megadott személyes adatokat - szigorúan bizalmas keretek között - kezelje, ennek keretében az adatokat kizárólag a HR munkatársak kezelik, akik az adatokat más célra nem használják fel.

A BDO a Felhasználók által az álláshirdetésekre megküldött pályázati anyagokat a pályázati határidő lejártától számított öt évig tárolja.

1.3. "Google Analytics"-k. A jelen Honlap használja a Google Analytics-t, amely a Google Inc. ("Google") web vizsgáló szolgáltatása. A Google Analytics úgy nevezett "Cookie" – kat használ, amelyek olyan szöveg file-ok, amelyek az Ön számítógépén kerülnek tárolásra, és amelyek lehetővé teszik a Honlap Ön általi használatának vizsgálatát. A Cookie által létrehozott, a Honlap használatra vonatkozó információ (az IP címet is beleértve) a Google egyik USA-ban levő szerverére kerül továbbításra és tárolásra. A Google ezt az információt az Ön Honlap használatának értékelésére, és a Honlap operátor részére, a Honlap tevékenységről szóló kimutatások készítésére használja, továbbá arra a célra használja, hogy további olyan szolgáltatásokat nyújtson, amelyek a Honlap illetve internet használattal állnak kapcsolatban. Semmilyen körülmények között nem fogja a Google az Ön IP címét a Google más adatával összekapcsolni. A Cookie telepítést letilthatja a Browser Software beállításával, mindazonáltal fel szeretnénk hívni a figyelmét, hogy néhány esetben ilyenkor nem tudja a honlap összes funkcióját használni. A jelen Honlap használatával Ön hozzájárul, hogy a Google a fenti módon és a fenti célból az Ön adatait kezelje.

2. Az adatkezelő

Az adatok kezelésére, tárolására és feldolgozására a BDO jogosult.
Nyilvántartási szám: NAIH-65012/2013

A BDO adatai:

Cégnév: BDO Magyarország Vagyonkezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A

Kapcsolattartó: Marketing- és PR osztály
E-mail: office[at]bdo[dot]hu
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-865069
Adószám: 13627289-4-43

3. Az adatkezelés jogalapja

A Felhasználó önkéntes adatszolgáltatása (a fentiek szerint).

4. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja, hogy a BDO hasznos és célspecifikus információkat biztosítson a Felhasználók részére.

A BDO a Felhasználók által megadott személyes adatokat ¬előzetes hozzájárulás hiányában - nem használja fel közvetlen üzletszerzési célokra.

5. Az adatkezelés időtartama

A BDO a hírlevél-szolgáltatással és a tranzakciós adatbázissal összefüggő Felhasználói adatokat addig kezeli, ameddig a Felhasználó igénybe veszi az adott szolgáltatást. Amennyiben a Felhasználó az egyes hírlevelekben feltűntetett módon leiratkozik a hírlevelekről illetve a tranzakciós adatbázis regisztrációs oldalán kéri a regisztráció törlését, a BDO a Felhasználó adatait a leiratkozást követően nem kezeli tovább.

6. A Felhasználó jogai, jogorvoslat

A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését.

A Felhasználó kérelmére a BDO tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve általa feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, a BDO nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

  • ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag a BDO vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges,
  • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
  • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A BDO - az adatkezelés azonnali felfüggesztésével - a tiltakozást köteles a kérelem érkezésétől számított 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a Felhasználó a BDO-¬nak a Felhasználó tiltakozásával kapcsolatos döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül a Felhasználó ugyancsak bírósághoz fordulhat.

A Felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel az Adatvédelmi Biztoshoz fordulhat (Adatvédelmi Biztos Hivatala, 1051 Budapest, Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40.).

Amennyiben a Felhasználó a jogainak megsértését észleli, úgy bírósághoz fordulhat.

7. Irányadó jog

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar Köztársaság területén mindenkor hatályos jogszabályok irányadóak, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a személyes adatok védelméről szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseire.
Jelen Adatvédelmi Tájékoztatás magyar és angol nyelven készült, vita esetén a magyar nyelvű változat az irányadó.